Definities
 1. Luux schilderwerken: Luux schilderwerken, gevestigd te Deventer onder KvK nr. 70966486
 2. Klant: degene met wie Luux schilderwerken een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Luux schilderwerken en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Luux schilderwerken.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
 1. Aanbiedingen en offertes van Luux schilderwerken zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Aanvaarding
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Luux schilderwerken zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enig recht kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Luux schilderwerken slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Prijzen
 1. Alle prijzen die Luux schilderwerken hanteert zijn in euro’s en inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders verteld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Luux schilderwerken hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan Luux schilderwerken te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Luux schilderwerken vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Luux schilderwerken, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Luux schilderwerken een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Luux schilderwerken is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Luux schilderwerken de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Luux schilderwerken heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Luux schilderwerken prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consulent heeft het recht om de overeenkomst met Luux schilderwerken op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Luux schilderwerken gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Luux schilderwerken.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Luux schilderwerken zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Luux schilderwerken op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Luux schilderwerken, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Luux schilderwerken te betalen.
Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht
 1. Luux schilderwerken kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Luux schilderwerken heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant betalingen verschuldigd is aan Luux schilderwerken.
 3. Luux schilderwerken is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, evenals diefstal:
  • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
  • Zaken van Luux schilderwerken die bij de klant aanwezig zijn;
  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Luux schilderwerken de polis van deze verzekering ter inzage.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijke anders overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.
Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Luux schilderwerken enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst
 1. Luux schilderwerken voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Luux schilderwerken heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden
 3. De uitvoerring van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Luux schilderwerken tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Luux schilderwerken tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze beschikbaar aan Luux schilderwerken.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Luux schilderwerken de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Luux schilderwerken redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komt de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Vrijwaring

De klant vrijwaart Luux schilderwerken tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Luux schilderwerken geleverde producten en/of diensten.

Klachten
 1. De klant dient een door Luux schilderwerken geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product en/of dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Luux schilderwerken daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Luux schilderwerken uiterlijk 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Luux schilderwerken in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Luux schilderwerken gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Luux schilderwerken, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Luux schilderwerken en zullen partijen proberen tot een informele oplossing te komen.
 8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij de Geschillencommissie schilders.
Ingebrekestelling
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Luux schilderwerken.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Luux schilderwerken ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Luux schilderwerken een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan Luux schilderwerken verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Luux schilderwerken
 1. Luux schilderwerken is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Luux schilderwerken aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor de directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Luux schilderwerken is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Luux schilderwerken aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door de verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de wegsite of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Luux schilderwerken vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Luux schilderwerken toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Luux schilderwerken niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Luux schilderwerken in verzuim is.
 3. Luux schilderwerken heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Luux schilderwerken kennis heeft genomen van de omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Luux schilderwerken in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Luux schilderwerken kan worden toegerekend in een van de wil van Luux schilderwerken onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Luux schilderwerken kunnen worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook -doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.) wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Luux schilderwerken 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Luux schilderwerken er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Luux schilderwerken is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging algemene voorwaarden
 1. Luux schilderwerken is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Luux schilderwerken zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Luux schilderwerken.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijke Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Luux schilderwerken bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Luux schilderwerken is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend ander voorschrijft.

Opgesteld op 13 januari 2021